Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

ÚČEL DOKUMENTU

1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2. Správcem Vašich osobních údajů je společnost ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., IČ 045 99 021, se sídlem Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 36822 (dále jen „Správce“)

3. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, adresa datové schránky: gnpczwt.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je realizace výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice u správce a uzavření pracovní smlouvy s vybraným kandidátem a v této souvislosti provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi uchazečů o zaměstnání u správce.

7. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou ASSA ABLOY GROUP a jiné osoby podílející se na realizaci výběrového řízení za účelem uzavření smlouvy.

10. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

11. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

  • požádat správce o přístup k Vašim  osobním údajům zpracovávaným správcem,
  • požádat o kopii těchto osobních údajů,
  • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
  • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
  • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
  • na přenositelnost Vašich osobních údajů,

12. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz//.

13. Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Poslední aktualizace 24. 05. 2018